time magazine

VIDEO: Joel Meyerowitz Returns to WTC, Photos Then and Now